Difficult Times

As I perused my journals from the past, another theme emerged. It was obvious that I was going through an intense emotional struggle in my first couple years adjusting to my new environment. Sometimes when the times seem difficult, people seem cruel, and the environment seems unbearable, you must remind yourself a few thoughts:

 • These times do not last forever.
 • They are not as bad as it may seem.
 • Many people around you care about you and are ready to help.
 • Someone next to you has it harder.
 • You can handle far more difficult challenges.
 • You will emerge stronger.
 • Difficult times make you appreciate the happy times.
 • Years later you will only remember the good.

Look at the challenges life throws your way as gifts as they make it possible for you to grow stronger. I look back and think what would I have become had it not been for my share of challenges which I’m sure are nothing compared to the struggle of others. Despite everything, try to find a moment to enjoy your life and appreciate the good in it. Here are a couple more poems in Armenian written in those days.


* * *

Կյանքիս օրեր, ցավոտ օրեր,
Կարոտով լի ձախորդ օրեր,
Բերեք դուք ինձ հայոց հովեր,
Սեր բերեք ինձ հովերով ձեր:

Մորս սիրտը դուք ինձ բերեք,
Չեմ դիմանում առանց նրա,
Խորհուրդը դուք իմ հոր տվեք,
Կյանքս հիմնեմ նրա վրա:

* * *

Օրերը ծանր, օրերը դաժան,
Օրերը ցավոտ, օրերը գազան,
Գիշերներ դարձան անքուն ու անհուն,
Գիշերներ երկար կարոտով լեցուն:

Ժամերն եմ հաշվում, րոպեներն անգամ,
Թե երբ պիտի ես տուն վերադառնամ,
Ցավոք չի գալիս այդ պահը սպասված,
Երբ չեմ լինի ես այսպես մոռացված:

Չեմ լինի ես հոգեպես տանջված,
Չեմ լինի ես հավերժ մոլորված,
Կժպտամ նույնիսկ ես մեր սարերին,
Կբացեմ հոգիս անուշ հովերին:

3 Comments

 1. One more thing always to keep in mind is the following — what is it really
  fundamental in life? Children, your family, their health and happiness, imo.

Leave a Reply

%d bloggers like this: